Судска ветеринарска медицина

Циљ предмета је стицање умећа за коришћење знања стеченог током студија ветеринарске медицине у циљу давања одговора на различита питања из решења за вештачења судова свих надлежности у Републици Србији. Студент треба да зна своја професионална права, обавезе и дужности као давалац услуга клијентима, права, обавезе и дужности стручног сведока и вештака, као и врсте одговорности и санкције које проистичу из одговарајуће области правне материје, да разуме форензички приступ процени знатности и трајања болести животиња, неисправности хране животињског порекла и хране за животиње и схвати значај улоге вештака у правосудном систему.

План наставе