Vladimir Nesic

Др Владимир Нешић

Ванредни професор

Шеф катедре

тел. 011/361-54-36, лок. 309

Електронска пошта: nesic@vet.bg.ac.rs

Образовање

1986-1993. Ветеринарски факултет у Београду - просечнa оценa 8,5.
1999. године одбранио магистарски рад и завршио последипломске студије са просечном оценом 9,75
2007. године одбранио докторску дисертацију

Радно искуство

1994-1999. Асистент приправник на Катедри за судску ветеринарску медицину и законске прописе
1999-2010. Асистент (ужа научна област - Судска ветеринарска медицина и Законски прописи у ветеринарској медицини)
2010-2016. Доцент на Катедри за судску ветеринарску медицину и законске прописе
2016 - Ванредни професор (ужа научна област - Ветеринарска форензика и државно ветеринарство)

Ангажман преко пројеката

2002-2012. Основна истраживања Министарства за науку Републике Србије (1659, 1814, 1972, 142057) и истраживања технолошког развоја (23017)
2015 - Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења (175061)

Чланство у организацијама

2001 - Судски вештак
2011 - Председник удружења судских вештака Србије
2012 - Председник секције за законске прописе у Српском ветеринарском друштву
2016 - Потпредседник Српског ветеринарског друштва
Члан је и Ветеринарске коморе Србије, World Veterinary Poultry Association и CLD foundation.

Библиографија

Аутор или коаутор 60 научних и стручних радова који су објављени у часописима или реферисани на научним и стручним скуповима

Коаутор је помоћног уџбеника "Техника обдукције животиња са основама танатологије"

Аутор поглавља „Дивље животиње и судска ветеринарска медицина“ у уџбенику „Биолошке карактеристике и болести дивљачи, кунића и крзнашица“