Вештачење

Шта представља судско медицинско вештачење?

На основу Закона о судским вештацима (Службени гласник РС, бр. 44/2010) послови вештачења представљају стручне активности чијим се обављањем уз коришћење научних, техничких и других достигнућа, пружају суду или другом органу који води постпупак потребна стручна знања која се користе приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница.

Ко може да обавља вештачење?

Вештачење обавља вешак који је стручњак за одређену област, односно особа која поседује знања и вештине које могу помоћи у судском постпупку да се утврди крајња истина. Вештачење може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар судских вештака или државни орган (нпр. Факултет ветеринарске медицине и чланови Катедре).

Ко може тражити вештачење и колика је висина накнаде за вештачење?

Вештачење може да се ради на захтев суда, али исто тако потенцијална странка у спору може да захтева услуге вештака ветеринарске струке уколико жели да вештачење буде саставни део тужбе или одговора на тужбу. Висина и начин накнаде трошкова и висина награде за судско медицинско вештачење одређује се у складу са прописом којим је уређена накнада трошкова у судским поступцима.

На који начин се обавља вештачење?

Вештачење се од стране Катедре обавља стручно и у складу са правилима струке. Вештак се придржава рокова одређених решењем суда и вештачење обавља савесно и непристрасно. Све информације до којих дође приликом судско медицинског вештачења вештак чува у тајности.

Када се тражи вештачење?

У свим оним случајевима када постоји објективна потреба да се разјасне битне чињенице које нису познате судији, односно нису у домену општег знања правника, суд ће захтевати одговарајуће вештачење.

Из које области се врши вештачење на Факултету ветеринарске медицине?

На Катедри за судску ветеринарску медицину обављају се вештачења из области ветеринарске форензике која се односе на:
- процену трајања болести домаћих и дивљих животиња (као и кућних љубимаца),
- одређивање висине штете, као и измакле добити у судских споровима,
- одређивање вредности, као и расне припадности (пси, мачке..),
- одређивање врсте животиње,
- изјашњавање о начину настанка повреда на животињама, или повреда које су нанеле животиње,
- процену повреда у циљу обезбеђења доказа за покретање кривичног поступка,
- утврђивање одговорности ветеринара за насталу штету у вези са њиховим радом.